Hjem

19 januar, 2024

Ledige uger i sommerferien 2024

Bemærk ny udlejer pr 22. august 2023.

Velkommen til en af Langelands smukkeste pletter. Hovborglejren ligger på Langelands nordspids, i en fyrreplantage ved en af øens bedste badestrande. Fra lejren har du udsigt til Nyborg, Korsør, Stigsnæs og Storebæltsbroen. Det kan ikke blive smukkere!

Herved er der skabt en ideel lejr for børn og unge mennesker. Den kan dog også bruges i andre sammenhænge, kurser, familiesammenkomster o.s.v., dog uden at have hotelstandard.

Hovborg står nu som en ny moderne sommerlejr efter en brand i maj 2008. Der er nu også bygget en ny pavillon udført som den gamle med 4 værelser hvor der er plads til 6 personer i hvert værelse samt 2 baderum. Denne pavillon bliver i løbet af foråret 2019 klar til udlejning.

Overenskomst (interessentskabskontrakt) mellem ejerne af Frivilligt Drenge- og Pige-forbunds Sommerlejr Hovborg I/S

 

Hjemsted Langelands kommune

  1. Sommerlejren Hovborg I/S og den Sommerlejren Hovborg I/S tilhørende ejendom matr. nr. 29 c Hou Ejerlav, Hou beliggende Gustav Petersensvej 3, 5953 Tranekær (herefter ”Ejendommen”) tilhører og har siden erhvervelse af Ejendommen tilhørt undertegnede FDF-kredse på Fyn udenfor Sommerlejren Hovborg I/S ledes af et sommerlejrudvalg bestående af 7 medlemmer, valgt på det årlige ejermøde, hvor hver kreds (ejer) repræsenteres af sine af kredsbestyrelsen valgte repræsentanter, nemlig en pr. påbegyndt 100 medlemmer i kredsen, beregnet efter det pågældende års mønstringstal.
  1. Til sommerlejrudvalget kan vælges såvel medlemmer som ikke medlemmer af kreds­bestyrelserne.
  1. Udvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog således at 3 medlemmer er på valg i ulige år og 4 i lige år. De mødes mindst 4 gange om året, og når det i øvrigt er behov for I møderne deltager kasser/udlejer uden stemmeret.
  1. Ejerne samles mindst en gang om året med sommerlejrudvalget til fællesmøde. Formanden aflægger beretning, der vedtages budget, aftales større nyanskaffelser samt godkendelse af regler for benyttelse af sommerlejren. På mødet har hver repræsentant en

Formanden for udvalget indkalder skriftligt gennem kredsene senest 14 dage før til fællesmødet. Mødet skal finde sted inden udløbet af 1. maj.

Sammen med indkaldelsen vedlægges regnskab og budget.

  1. Større ny- og ombygning, køb og salg af fast ejendom, samlet eller delt, pantsætning af faste ejendomme, disposition over legater, fonds samt testamentariske gaver kan kun finde sted, når det er vedtaget af¾ af de afgivne stemmer på et fællesmøde (jvf. punkt 4), hvor mindst ¾ af ejerne er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, indvarsles der med 14 dages varsel til et nyt fællesmøde, der er beslutningsdygtigt uanset de mødtes antal.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

6.       Over sommerlejrudvalget møder føres et referat, der udsendes til udvalgets medlemmer. Det skal fremgå af referatet fra fællesmødet, hvem der er medlem af og formand for sommerlejrudvalget, idet dette konstituerer sig selv.

Til retslig at forpligte kredsene som ejere af Ejendommen tilhørende Sommerlejren Hovborg I/S, herunder også bl.a. ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, kræves underskrift af formanden og to af sommerlejrudvalgets andre medlemmer.

  1. Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31.

Sommerlejrudvalget har overfor ejerne ansvar for lejrens økonomi og er pligtig til hvert kalenderår at føre et fuldstændigt regnskab, der revideres af to af ejerne valgte revisorer. Opstår der en negativ egenkapital dækkes den af kredsene (ejerne) på grundlag af regnskabsårets mønstringstal.

  1. Udvalget kan uddelegere flg. opgaver:

Tilsyn, rengøring, udlejning og vedligeholdelse

Der ansættes en kasserer/ udlejer.

Det er kassererens opgave at udarbejde en ajourført inventarliste hvert år til revisionen.

  1. Nye kredse kan ved det årlige fællesmøde optages som medejere, ligesom en kreds kan udtræde. Den skal da ved sin bestyrelse fraskrive sig enhver ret til sommerlejrens aktiver og indbetale sin andel i den eventuelle gæld (prioritetsgælden undtagen). Se i øvrigt de “Særlige Bestemmelser” i kredsenes overenskomst med landsforbundet.
  1. De enkelte kredse (ejerne) kan ikke gøre krav på at få udbetalt, sælge eller pantsætte deres andel i sommerlejren, ligesom denne heller ikke kan gøres til genstand for retsforfølgning fra kredsenes eventuelle kreditorers side.
  1. Forandring af ovenstående bestemmelser samt indføjelse af nye kan kun finde sted efter vedtagelse i overensstemmelse med de i punkt 5 fastsatte

Dato for tiltrædelse: 19.06.2018

Kommentarer er lukkede.